İHALE İLANI

T.C.

PERTEK İLÇESİ

Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

 

Pertek İlçesi Sumak Köyü Kanalizasyon Tesisi Yapılaması işi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmenliğine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

 

1-İdarenin Adı

Pertek İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği

a) adresi

İstiklal Mahallesi Hükümet Caddesi Hükümet Konağı kat:2 Pertek - TUNCELİ

b) telefon ve faks numarası

0 428 651 2009 – 0428 651 3084

c) elektronik posta adresi (varsa)

 

2-İhale konusu İşin

Pertek İlçesi Sumak Köyü Kanalizasyon Tesisi Yapılması işi

a) niteliği, türü ve miktarı

Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi ile İçme Suyu Tesis Yapım İşleri

b) teslim[yeri/yerleri]

Tunceli / Pertek-Merkez

c) teslim[tarihi/tarihleri]

Yer Teslimi Tarihi itibariyle 45 (Kırkbeş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3-İhalenin:

 

a) yapılacağı yer

Pertek Kaymakamlığı Makam Odası

b) tarihi ve saati

12.06.2017 saat: 11:00

4-İhaleye Katılabilme Şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

1- Gerçek kişi olması halinde; İlan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre ticaret ve/veya sanayi odasına veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2- Tüzel kişi olması halinde; Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsile yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

d)Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmenliğinin 11 nci Maddesinin (a), (b), (c), (d) (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

e) İşin şartnamesi ile birlikte örneği verilen teklif mektubu.

f) İşin şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

h) Araç taahhütnamesi

 

4.2- İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için işin süresi boyunca aşağıda nitelik ve sayıları belirtilen makine, araç ve teçhizatı iş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir. İsteklinin taahhüt edeceği, bu maddede yazılı makine, araç, teçhizatın kendi malı olması şartı aranmayacaktır.

1- Kanal Kazıcı Kepçe veya Ekskavatör 1 Adet

2- Damperli Kamyon veya Traktör 1 Adet 

4.3- İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için işin süresi boyunca aşağıda nitelik ve sayıları belirtilen teknik personeli iş yerinde bulunduracaktır.

1- İnşaat Mühendisi 1 Kişi 5 Yıl Deneyimli

 

4.4- İş Deneyim Belgesi: İsteklinin Son 5 (Beş) yıl içinde, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %80’i oranında gerçekleştirdiği, İdarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %80’i oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi (İş Bitirme) İş deneyim belgelerinin onaylı sureti veya asılları verilmek zorundadır.

4.5- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Kanalizasyon Tesisi Yapım işi ile İçme suyu tesis yapım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. Ayrıca iş deneyim belgesi (İş Bitirme) veya inşaat mühendisi diplomasını iş bitirme belgesi olarak ibraz edenler 2017 yılı güncellenmesini yapmak suretiyle diploma veya iş deneyim belgesinin ekinde ibraz edeceklerdir.

5-1 İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5.2- İhale konusu işin tamamı ya da bir kısmı alt yükleniciye yaptırılamaz.

5.3- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

6-İhale Dokümanları ve Açıklamalar: İhale dokümanı Pertek İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı Pertek İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinden 1.500,00 TL (Binbeşyüz Türk Lirası) bedelle temin edilebilir.

7-Teklifler en geç 12.06.2017 tarihinde saat 11.00’ e kadar alındı belgesi karşılığı Pertek İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edilecektir.

8- Posta ile verilen teklifler değerlendirmeye alınmaz. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9- İstekliler tekliflerini, Anahtar Teslimi Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İsteklinin ihaleye teklif ettiği Anahtar Teslimi Götürü bedel üzerinden sözleşme yapılır.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere geçici teminat mektubu vereceklerdir. Teminat mektubu dışındaki nakit teminatlar T.C. Ziraat Bankası Pertek şubesindeki TR03 0001 0003 4605 5421 6750 65 no’ lu geçici teminat hesabına yatırılacaktır.

11-İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 (Yüzde altı) oranında kesin teminat alınacaktır. (Kesin Teminat Mektubu süresiz olacaktır)

12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.

13- Bu iş için avans verilmeyecektir.

14- Birliğimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

15- Fiyatlara KDV hariç teklif verilecektir